تبلیغات بخدانید


شما می توانید تبلیغات خود را در بخدانید انجام دهید.


+بخدانید در صفحه اول گوگل می باشد


+ تبلیغات بسیار ارزان


+ و...بخدانید در صفحه اول گوگل


تبلیغ شما در ستون سمت چپ سایت در کنار دیگر تبلیغ ها قرار خواهد گرفت


تبلیغ شما در کنار دیگر تبلیغات قرار خواهد گرفتنرخ ها


هر تبلیغ با اندازه ای که گفته خواهد شد = 2000 تومانپرداخت


برای پرداخت،روی کلید زیر کلیک کنید. نام و ایمیل را حتماً به صورت درست وارد کنید.

پس از پرداخت صفحه تلگرامی باز خواهد شد و اگر درخواست باز شدن صفحه شد، با تلگرام باز کنید.

اگر اشتباهی پیش آمد اینجا کلیک کنید تا همان صفحه تلگرام باز شود.

پس از باز شدن پیامی مانند پیام زیر را ارسال کنید.

" تبلیغ    نام : ----   ایمیل : ---------- "

دقت کنید که نام و ایمیل همان هایی باشند در در موقع پرداخت وارد کردید.پس از پرداخت شناسه پرداخت را نزد خود نگه دارید تا در صورت نیاز به ما بدهید